Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Brookz. Door het aangaan van deze lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Een lid is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de lidmaatschapsovereenkomst aan derden over te dragen. Brookz behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2. Diensten

De door Brookz aangeboden lidmaatschapsvorm(-en) kennen de volgende specificaties/diensten:

I. Kosteloze registratie voor de website en de nieuwsbrief, bestaande uit:

a. Uitgebreide toegang tot de website;

b. Toezending nieuwsbrief

II. Eenmalige profiel contact, bestaande uit:

a. Eenmalig contact leggen met een conctactpersoon behorende bij een profiel op Brookz

III. Lidmaatschap Brookz (Premium, Premium Plus), bestaande uit:

a. Volledige toegang tot de database (inclusief contactmogelijkheden);

b. Mogelijkheid om eigen profiel te plaatsen op de website;

c. Toezending Brookz magazine;

d. Korting op deelname Nationale Overname Dag en het Fusie & Overname Jaarcongres


Als onderdeel van onze dienstverlening attenderen wij klanten tevens op aanstaande door Brookz georganiseerde evenementen.

Artikel 3. Aanvang lidmaatschap

De lidmaatschapsovereenkomst komt digitaal tot stand, zodra Brookz de aanmelding voor het lidmaatschap per e-mail heeft bevestigd.

Artikel 4. Kosten en beëindiging van lidmaatschap

Een Premium lidmaatschap op Brookz kost € 199 voor 6 maanden (ex btw) en een Premium Plus lidmaatschap kost € 299 (ex btw) voor 12 maanden. Beide memberships worden automatisch verlengd, tenzij uiterlijk 6 weken voor afloop van het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd.
Voor vragen over uw lidmaatschap, adresmutaties, opzeggingen etc. kunt u mailen naar info@brookz.nl.

Artikel 5. Betaling

Betaling van het lidmaatschap geschiedt altijd vooraf en moet binnen 14 dagen na factuurdatum zijn ontvangen.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Bij levering van de diensten van Brookz heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Dit herroepingsrecht vervalt na 14 dagen of zodra de levering van de diensten (zoals het tot stand brengen van contact tussen u en andere personen in het Brookz-netwerk) is begonnen.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, kunt u contact opnemen met Brookz op info@brookz.nl. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Brookz.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

Artikel 7. Tarief basis-lidmaatschap

Brookz is gerechtigd om het tarief van het lidmaatschap jaarlijks eenzijdig aan te passen, onder meer (maar niet beperkt tot) op basis van het Consumenten Prijs Index-cijfer (CPI), vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Brookz streeft ernaar dat de informatie op de website en in de nieuwsbrief zoveel mogelijk correct en feitelijk juist is, maar kan onjuistheden of onvolledigheden niet volledig uitsluiten. Brookz is derhalve niet aansprakelijk voor schade die door een lid wordt geleden in geval van eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie.

Artikel 9. Overmacht

Brookz is niet aansprakelijk voor door een lid geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Algemene Voorwaarden mede wordt verstaan; gevallen waarin Brookz niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen of het uitvallen van servers.

Contactgegevens

Brookz is een onderdeel van C365 Business Media BV

Postadres: Science Park 106, 1098 XG, Amsterdam

Algemeen telefoonnummer : +31 (0)20-303 87 30

Emailadres : info@brookz.nl

KvK.nr: 32.121.643 Gooi-, Eem- en Flevoland

Btw.nr: NL 8176.33.480.B01
 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 13 juli 2018